top of page

Договір оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://help.volwestgroup.com/ (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Громадська організація "Технопарк "Центр медичних інновацій", далі іменується ГО "Технопарк", в особі засновника Репницька Тетяна Іванівна, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок ГО "Технопарк" через установи банків. Моментом
Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок ГО "Технопарк". Платіж – добровільна благодійна пожертва. Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО "Технопарк" відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

2. Предмет договору:
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь ГО "Технопарк" грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО "Технопарк". Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору. Благодійник і ГО "Технопарк" , керуючись Законом
України про «Про громадські об’єднання», погоджуються, що Договір вважається
укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору. Договір розміщено на сайті https://help.spar.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до ГО "Технопарк". Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:
ГО "Технопарк" має право:
– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО "Технопарк" відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».
– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.
Благодійник має право:
– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок ГО "Технопарк" у спосіб зазначений у Договорі;
– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:
Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:
Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації ГО "Технопарк", якщо інший термін не буде визначено ГО "Технопарк".

6. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

7. Інші умови
Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування. Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. До відносин між Благодійником і ГО "Технопарк" застосовуються положення українського законодавства.

bottom of page